• Lưu Thị Huơng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989414587
  • Email:
   luuthhuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0384799651
  • Email:
   toannguyen@gmail.com
 • Nguyễn Quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973207168
 • Vũ Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0921197825
  • Email:
   vunam248@gmail.com